F- gassen besluit

Uitfasering synthetische koudemiddelen

F-gassen besluit

Het F-gassen besluit is ontwikkeld om vanuit Europa invulling te geven aan de milieudoelstelling uit het Kyoto protocol (gericht op de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen). De EU streeft ernaar de opwarming van de aarde als gevolg van industriële activiteiten te beperken tot 2°C. In het besluit zijn tevens eisen op het gebied van certificering van bedrijven en personen, onderhoud en beheer vastgelegd.

Synthetische koudemiddelen

Alle synthetische koudemiddelen bestaan uit kool-waterstoffen (HFK’s). Deze koolwaterstoffen zijn niet explosief, giftig en/of brandbaar en breken de ozonlaag niet af. Wel leveren koolwaterstoffen een zeer grote bijdrage aan het broeikaseffect. Deze bijdrage wordt uitgedrukt in een getal: Global Warming Potential (GWP). Hierin wordt het effect van 1kg koudemiddel vergeleken met het effect van 1kg CO2 op de opwarming van de aarde.


De meest gebruikte synthetische koudemiddelen zijn:

2020

Vanaf 2020 zijn HFK’s in nieuwe apparatuur verboden. Bovendien is vanaf dan het gebruik van koudemiddelen met een GWP van 2500 of hoger in stationaire koelinstallaties verboden.

Gevolgen

Als gevolg van de Europese regelgeving is door producenten aangekondigd dat zij per 1 januari 2018 de productie van R507 en R404A gaan stoppen. Hierdoor ontstaat er schaarste. Wanneer uw koel- en vriesinstallaties gebruik maken van HFK-koudemiddelen zult u maatregelen moeten treffen. Gelukkig zijn er voldoende alternatieven beschikbaar. Veld biedt hierin diverse oplossingen. Wanneer u hier graag meer informatie over wilt dan kunt u contact opnemen via onderstaand formulier.


    MeneerMevrouw
     

    Vragen over schepijsvitrines?

    Ontvang advies.

    • This field is for validation purposes and should be left unchanged.